Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ

Πως θα σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο, που μας δηλώνει καθαρά τον αφανισμό των Ελλήνων και της Ελλάδος;

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Οι ολιγαρχία μέσα από την κομματοκρατία διάβρωσε και παρέδωσε τα πάντα στον βωμό του χρήματος προς όφελος της φασίζουσας εξουσίας με στηρίγματα όχι της ελληνικής κοινωνίας που παραπλανήθηκε από διλήμματα και φτιαχτούς εκβιασμούς, αλλά και της θανάτωσης της παιδείας, αλλά και από την παγκόσμια ολιγαρχία!

Ο μόνος τρόπος να έχουμε μια αφετηρία αντίστροφης μέτρησης του ολικού αφανισμού της Ελλάδος σαν έθνος, είναι να καταργήσουμε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, αυτό πρέπει να είναι στο εξής το μόνο μας αίτημα.

Σύσσωμος ο ελληνικός λαός πρέπει να απαιτήσει, τώρα, όχι αύριο, την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών.

Όχι για να τιμωρήσουμε αυτούς που βίασαν το σύνταγμα και την πατρίδα μας, αυτούς για το καλό της ομοψυχίας και αποφυγής διχασμού, θα τους αφήσουμε να τους καταγράψει η ιστορία ως προδότες.

Με πολύ ευθύνη ο λαός πρέπει να απαλλαγεί από τον φαύλο κομματικό και οικογενειακό ολιγαρχικό  βούρκο που έχει  καταλάβει το έθνος.

 

Θεωρό ότι μόνο αυτό το αίτημα θα βάλει όλα τα άλλα σε μια σειρά για την αλλαγή νοοτροπίας του σκέπτεστε σαν λαός και του αποφυγή πολιτικού ατοπήματος από τους νέους  πολιτικούς που θα  εκλεγούν.

Εγώ θα ξεκινήσω πιστά να κατευθύνω και να ανακοινώνω το μόνο αίτημα σωτηρίας, την κατάργηση του νόμου 86 περί ευθύνης των υπουργών.

Σας έχω όλο το σύνταγμα και σας βάζω και μεμονωμένα το άρθρο 86 περί ευθύνης των υπουργών για να ξέρουμε τι θα λέμε και τι θα ζητάμε.

Όσες απεργίες και να κάνουμε που κατευθύνονται από το σύστημα για την διαιώνιση του συστήματος θα είναι ψεύτικες, εικονικές και εφήμερες. Το σύστημα έχει εντάξει και προκαλεί απεργίες για να ανανεώνουν τα ψέματά τους!

Για αποφυγή παρεξηγήσεων, την πρόταση την έκανε με πολύ θεατρινισμό ο πολύς Καμένος, αφού γνώριζε 100% ότι η υπάρχων βουλή του βούρκου θα το απόρριπτε. Ο λαός όμως πρέπει να το κάνει επαναστατικό αίτημα εδώ και τώρα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας. Με όλα τα μέσα που μας παρέχει το συνάνταγα, έστω και αυτό το παραβιασμένο θα πρέπει να είναι ένα κατάργηση του νόμου περί ευθύνης των υπουργών και με νέο που θα αποδίδει τις ευθύνες ίσα όπως και στον λαό.

………….

**Άρθρο 86
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.
2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.
Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.
Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.
Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.
5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

ΠΛΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ